+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

SMARTZONE BUFFER

Smart Digital Solutions with Short Term Impact

Doel van SMARTZONE BUFFER

De stad van de toekomst zal moeten werken met interventies en niet langer toestaan dat verkeersveiligheid, leefbaarheid en klimaat in het geding zijn. Slim sturen zal in deze stad al aan de ‘poort’ moeten plaatsvinden. Het verkeer moet niet begeleid worden langs scholen of plekken waar veel uitstoot is. Vrachtwagens zonder reservering voor laden en lossen of onvoldoende gelegenheid voor veilig rijden/manoeuvreren in zones moeten geweerd worden.

SMARTZONE BUFFER creëert deze functie en ondersteunt de opzet van een slimme, veilige en leefbare stad. De ruimte in steden is beperkt. Leefbaarheid en verkeersveiligheid komen steeds meer onder druk te staan. De aanstaande verdichting van binnensteden en een toenemende behoefte aan nieuwe woningen, zullen ook in de toekomst steeds meer druk geven op de stad en haar inwoners. Een groeiend portfolio aan producten kunnen stedelijke en regionale overheden helpen bij het sturen op leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Aanpak project

SMARTZONE BUFFER is een dataplatform dat informatie geeft over het gebruik van wegen en parkeerplekken. Daarnaast kan op basis van informatie uit het systeem het beleid van gemeenten worden bijgesteld. Op deze manier ontstaat een continue loop van informatie die weer kan leiden tot bijstellen van de stromen in de stad.

SMARTZONE BUFFER maakt gebruik van open standaarden (Europees en/of binnen Talking Traffic ontwikkeld) voor zowel de interne als externe koppelvlakken. Daar waar deze nog niet beschikbaar zijn zullen ze binnen het ecosysteem met andere platform- en serviceproviders ontwikkeld worden.

SMARTZONE BUFFER biedt gebruikers een cafetariamodel waarbij een of meerdere diensten kan worden afgenomen, inclusief eventuele nieuw toe te voegen diensten.

SMARTZONE BUFFER kan op basis van vooraf gedefinieerde KPI’s inzicht geven in de impact van de digitale diensten. Er zal hiermee ook een continue evaluatie en analyse plaatsvinden van de werking van SMARTZONE BUFFER hetgeen de basis vormt voor verder optimalisatie, verbetering en ontwikkeling van nieuwe diensten.

SMARTZONE BUFFER bouwen we eerst op het Future Mobility Park, een gecontroleerde test en leeromgeving in Rotterdam. Dit geeft de mogelijkheid om eerst te bekijken hoe de oplossing in de praktijk moet gaan werken. We kunnen hierbij kleinschalig met een peer group eerst de toepassing uitgebreid testen voordat we het in het groot uit gaan rollen in de stad.

 

Contactpersoon V-tron:

Wim Vossebelt

CEO V-tron

T: +31 (0) 570 74 54 30

 

E: info@v-tron.eu

Verwachte resultaten

Het antwoord voor steden: “Pak de regie op de ordening van
de buitenruimte”.

SMARTZONE BUFFER doet dit door het inrichten van een BUFFER vanaf de rand van de stede als ware een Digitale Stadspoort.

SMARTZONE BUFFER levert een data-gedreven publiek-privaat Intelligent ecosysteem. Dit ecosysteem maakt duidelijke afspraken en regels voor gebruikers om toegang te krijgen tot de steden, waarmee de negatieve impact van de toenemende behoeftes beperkt wordt. Regels zijn ook van toepassing op het gewenste gedrag in de steden, niet alleen om toegang te krijgen! Binnen de G40 zou hier ook meer aandacht voor moeten richting de randgemeenten door ze op sleeptouw te nemen (Krachten Bundeling). Veel mobiliteit begint namelijk in de randgemeenten en eindigt in de stad.
Er is dus behoefte aan een integrale aanpak.

SMARTZONE BUFFER levert een integrale oplossing die toekomstbestendig is voor de kartrekkers binnen de G40.

SMARTZONE start met een aantal toonaangevende gemeentes die hebben aangegeven bij te willen dragen aan de doorontwikkeling van deze diensten, om vervolgens op te schalen tot landelijke dekking.

Smartzone Architectuur

figuur: Architectuur op hoofdlijnen

Uitdagingen

Het digitaal sturen op de ruimte in de stad is echter niet voldoende. Dit kan niet los worden gezien van het bijbehorende energievraagstuk. Op dit moment verschijnen voor opslag, overslag en vervoer van goederen loodsen in het landschap. Deze ‘verdozing’ biedt op- en overslagruimte aan partijen voor eigen goederen. Logistieke partijen hebben eigen loodsen om te verladen en tussenopslag te plegen.

Aanscherping van de regelgeving met betrekking tot uitstoot in centra van steden vereist zero emissie c.q. elektrisch vervoer voor de last-mile naar de eindbestemming. De energievraag van elektrisch vervoer, die daarmee gepaard gaat, is globaal het viervoudige van de originele energievraag van een hal of loods. Met de huidige congestie op het elektriciteitsnet kan deze energiebehoefte niet vanuit het bestaande net ingevuld worden. Lokale opslag en opwekking is dus noodzakelijk. De capaciteit hiervan is echter ontoereikend als de logistieke concepten daar niet op aangepast worden.

SMARTZONE BUFFER buffert daarom niet alleen de voertuigen aan de randen van de stad, maar stuurt ook op het aantal vervoersbewegingen de stad inwaarts. De bufferzones (vanaf nu BUFFER) krijgen multifunctionele inrichtingen en kunnen gecombineerd worden met bijvoorbeeld mobiliteitshubs.

BUFFER kan een rol spelen in de energietransitie, circulaire transitie, versterking van de biodiversiteit, etc. Op logische plaatsen aan de urbane grenzen verzorgt BUFFER de uitruil van goederen én energiestromen gecombineerd met een werkplaats met medewerkers voor nabewerkingen van her te gebruiken elementen in geplande transportroutes naar de binnensteden.

Projectpartners:

Nationaal Groeifonds gefinancierd door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat o.b.v. voorstel

Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart City (DEMS) / Dutch Metropolitan Innovations (DMI)

Betrokken medewerkers V-tron:

Deze bedrijven en instanties gingen u onder andere voor:

Geïnteresseerd in onze producten of diensten?