+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu
h

LEVERINGSVOORWAARDEN V-TRON

  1. Definities en geldingsbereik
 1. Onder V-tron wordt verstaan: V-tron BV, gevestigd  te Deventer, alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. Onder gelieerde bedrijven wordt verstaan: V-tron Montage BV en de door V-tron aangestelde V-tron dealers hierna te noemen V-tron , tenzij uit de strekking van de bepaling anders blijkt.
 2. Onder afnemer wordt verstaan: degene die een overeenkomst aangaat met V-tron.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, diensten / leveranties/ werkzaamheden verricht door en overeenkomstig gesloten met V-tron. De toepasselijkheid wordt door de afnemer aanvaard door het geven van een opdracht en/of door het sluiten van een overeenkomst, en voorts door iedere  handeling waaruit kan worden  afgeleid dat een overeenkomst is  aangegaan. Een wijziging door de afnemer naar welke andere algemene of specifieke voorwaarden dan ook, wordt door V-tron niet aanvaard. De afnemer erkent onverkort de gelding  van deze voorwaarden op mondelinge overeenkomsten tussen V-tron en de afnemer. Eenmaal van toepassing verklaard op een eerste (schriftelijke) overeenkomst behoeven zij voor nadere (uitbreidings) overeenkomst niet opnieuw te worden verklaard.
 4. Onder ‘dienstverlening wordt verstaan: het totaal aan af te nemen abonnementen en/of alle daarmee  samenhangende diensten en producten.
 5. Onder V-tron dealer wordt verstaan: degene die door V-tron is aangesteld om als intermediair op te  treden bij de totstandbrenging  van abonnementen c.q. degene die door V-tron is aangesteld om de diensten en producten te verkopen.
 
 1. Overeenkomst
  1. De overeenkomst m.b.t. het leveren en inbouwen van de V-tron units met toebehoren is een overeenkomst tussen V-tron  en de afnemer.
  2. De overeenkomst m.b.t. de dienstverlening is een overeenkomst tussen de afnemer en V-tron.
  3. De door de afnemer ontvangen documentatie betreffende de dienstverlening en de apparatuur, waaronder handleidingen en gebruiksaanwijzingen, maken onlosmakelijk  onderdeel uit van de overeenkomsten.
  4. De afnemer verklaart voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst voldoende inzage te hebben gekregen in de (toepassing)mogelijkheden van V-tron. Hij is op de hoogte van de werkingsmodaliteiten en van de technische gegevens van de apparatuur. De afnemer heeft voorafgaand aan de aankoop van de  V-tron abonnementen, producten en diensten de mogelijkheden van de dienstverlening grondig doorgenomen, zodat hij de werking hiervan kent.
 
 1. In-, uit- en ombouw en onderhoud
  1. In-, uit- en ombouw van de V-tron units en daarmee samenhangende apparatuur, al dan niet naar een ander voertuig, mag slechts geschieden, door een erkende V-tron dealer.
  2. Alle door V-tron genoemde en/of overeengekomen (leveringsdatum op voorzijde van deze overeenkomst vermeld) levering  termijn(en) zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij V-tron bekend waren, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde termijn/pIaatsingsdatum brengt V-tron niet in verzuim. In geval van overschrijding,  vertraging of enige andere verhindering in de uitvoering van deze overeenkomst aan de zijde van V-tron blijven de rechten van V-tron onverminderd van kracht. De ontbinding van deze overeenkomst op grond van overschrijding, vertraging of verhindering  aan de zijde van V-tron is uitgesloten.  In geval van overschrijding, vertraging of enige verhindering in de uitvoering van deze overeenkomst  aan de zijde van de afnemer, blijven de rechten van V-tron onverminderd van kracht. V-tron is in zulks geval gerechtigd, wanneer  zij hierdoor schade lijdt, de kosten hiervan in rekening te brengen bij afnemer.
  3. Direct na inbouw controleert de afnemer ter plaatse of de V-tron hardware het signaal correct uitzendt.
  4. Bij ombouw naar een ander voertuig dient de afnemer opgave te doen van de gegevens  van het nieuwe voertuig (object). V-tron kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige of slechte werking welke te wijten is aan een verkeerde of niet tijdige mededeling van de gegevens aan V-tron.
  5. De V-tron Hardware en aanverwante geplaatste apparatuur wordt, na volledige betaling, eigendom van de afnemer. Het onderhoud van de apparatuur, alsmede eventuele reparaties, mag slechts geschieden door V-tron. Bij werkzaamheden aan V-tron hardware of aanverwante apparatuur door derden is V-tron gerechtigd de overeenkomst m.b.t. de dienstverlening onmiddellijk te ontbinden, onverminderd de gehoudenheid van de afnemer om V-tron haar schade te vergoeden. Deze schade bestaat in ieder geval uit alle gelden die de afnemer verschuldigd was geworden, ware het volledige abonnement uitgediend.
 
 1. Activering
De dienstverlening zal slechts worden geactiveerd wanneer V-tron de overeenkomst die is ondertekend, heeft aanvaard. Door de overeenkomst te onderteken, verbindt de afnemer zich ertoe de verschuldigde betalingen te laten geschieden door middel van automatische afschrijving en incasso, dan wel eenmaal vooraf te betalen. Activering geschied  binnen 24 uur na aanvaarding door V-tron  van de overeenkomst dan wel binnen 24 uur na installatie.  
 1. Abonnement en verlenging
  1. Behoudens andersluidende afspraak met V-tron wordt elk abonnement aangegaan voor een periode van 36 maanden, ingaande op de datum van activering.
  2. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 12 maanden tenzij het door de afnemer ten minste 90 (negentig) dagen voor de contractuele vervaldatum per aangetekend schrijven wordt opgezegd. De opzegging dient te geschieden bij V-tron.
  3. Tenminste 90 (negentig) dagen vóór de vervaldatum van de overeenkomst kan afnemer de mogelijke wijzigingen van de abonnementsvoorwaarden en/of van de prijslijsten bij V-tron opvragen. Deze wijzigingen worden geacht aanvaard te zijn door de afnemer indien deze niet binnen 30 dagen schriftelijk bezwaar aantekent. In het geval dat de gewijzigde voorwaarden, tarieven en abonnementsgelden, anders/ hoger dan de normale indexering op dat moment niet worden aanvaard, kan dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst.
 
 1. Betalingen
  1. Het abonnement dient uiterlijk 15 dagen na de feitelijke indienststelling door de afnemer in eenmaal voor de overeengekomen periode (zie overeenkomst) te worden betaald. Bij betaling per maand/ jaar van de overeengekomen periode geeft afnemer een machtiging tot betaling door middel van afschrijving en incasso aan V-tron. Indien het betalingsgedrag van afnemer aan V-tron daartoe aanleiding geeft, behoudt V-tron zich het recht voor een adequate borgstelling ten aanzien van verschuldigde abonnementsbetalingen te vorderen.
  2. Bij een eventuele overeengekomen betaling met Creditcard via Internet wordt geen factuur verzonden; de afnemer ontvangt op diens verzoek een factuur per e-mail. Opschorting en/of verrekening is niet toegestaan.
  3. Bij niet tijdige betaling zal het factuurbedrag zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een rente van 1% per maand en met de kosten verbonden aan de inning van deze factuur of facturen. De in rekening te brengen incassokosten zullen tenminste 15% van het totale openstaande bedrag bedragen.
  4. V-tron behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betaling de dienstverlening op te schorten dan wel te staken onverminderd de verschuldigdheid van de afnemer de volledige abonnementprijs tot de einddatum van de overeenkomst aan V-tron te voldoen.
 1. Prijsaanpassing
  1. De afnemer erkent dat de prijs voor de dienstverlening wat betreft de maandelijkse communicatiekosten via GPRS en/of GSM, afhankelijk is van de prijzenpolitiek die gehanteerd wordt door de betreffende ‘provider’ van deze communicatienetwerken, op basis van wettelijke regelingen en in lijn met de algemene trend van marktprijzen voor gelijkwaardige diensten van hetzelfde kwaliteitsniveau. Ondanks het feit dat V-tron met de onderhavige ‘provider’ een leveringsovereenkomst heeft afgesloten die qua tijdsperiode en grondslag van kosten zich verhoudt met het desbetreffende (standaard) abonnement van de afnemer, maakt elke ‘provider’ een voorbehoud met betrekking tot dergelijke overeenkomsten om tussentijds prijzen en/of condities aan te passen in toegestane, voorkomende gevallen. Overeenkomstig deze reglementering op de prijzencontrole behoudt V-tron zich het recht voor om de prijzen, specificaties en kenmerken van de onderhavige communicatie te herzien mits een kennisgeving 30 (dertig) dagen voor ingang van de aanpassing schriftelijk aan de afnemer is meegedeeld. Er wordt verondersteld dat de afnemer akkoord gaat met de wijzigingen tenzij hij uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de nieuwe tarieven, de overeenkomst per aangetekend schrijven opzegt. Als automatische incasso is overeengekomen, omvat deze tevens het aangepaste bedrag; V-tron is gerechtigd het aangepaste bedrag via de automatische incasso te incasseren.
  2. Bij wijziging of uitbreiding van de dienstverlening, al dan niet mondeling overeengekomen, geldt dat  V-tron gerechtigd is het (termijn)bedrag van de eventueel overeengekomen automatische incasso overeenkomstig aan te passen.
 
 1. Nakoming, werking
  1. In het geval dat de afnemer van één of verscheidene prestaties om welke reden dan ook niet kan genieten, behoeft V-tron ter compensatie daarvan geen schadevergoeding of alternatieve prestaties van welke aard dan ook aan te bieden.
  2. V-tron verplicht zich tot het optimaal onderhouden van de website. Upgrading en/of onderhoud van de website, waardoor de werking van de website tijdelijk onderbroken kan zijn, wordt vooraf op de website aangekondigd.
  3. De afnemer is ermee bekend dat de werking en de effectiviteit van de dienstverlening afhankelijk is van omstandigheden waarop V-tron zelf geen directe c.q. indirecte invloed kan uitoefenen, waaronder:
   • 1 De constellatie en werking van de GPS satellieten: voor een correcte plaatsbepaling van het voertuig waarin V-tron hardware is ingebouwd, moeten tenminste 3 satellieten tegelijkertijd ‘zichtbaar’ zijn. In bepaalde omstandigheden (bijv.  afscherming door gebouwen of andere natuurlijke barrières) is het mogelijk dat deze ‘zichtbaar’ onderbroken wordt.
   • 2 De werking van het GPRS-netwerk, waarbij de algemene voorwaarden van de desbetreffende ‘provider’ leidend zijn.
   • 3 De periodieke updating en eventuele detaillering van de kaarten van het overeengekomen grondgebied.
   • 4 De onbereikbaarheid van de V-tron hardware omdat geen enkel GPS-signaal (verkregen via satellieten) en geen enkel GSM-signaal de V-tron hardware kan bereiken vanwege bijvoorbeeld het feit dat het voertuig met de ingebouwde V-tron hardware zich in een overdekte garage, in een tunnel, enz. bevindt waardoor de V-tron hardware volledig geïsoleerd kan zijn.
   • 5 De werking van de website van V-tron; deze dient via het Internet op normale wijze toegankelijk te zijn.
  4. V-tron is derhalve niet aansprakelijk voor de onderbrekingen, opschortingen of beperkingen van  dienstverlening die te wijten zijn aan het feit dat de GPS- satellieten of het GSM/GPRS-netwerk niet of slecht   werken, aan het feit dat de V-tron hardware door V-tron niet volgens de regels van het vakmanschap is geplaatst, aan het feit dat V-tron hardware of daarmee samenhangende apparatuur mankementen en/of defecten vertoont of aan toevallige oorzaken, aan  wettelijke of administratieve bepalingen die worden  genomen of bepalingen die door de bevoegde overheden worden genomen.
  5.  Storing in het bedrijf van V-tron ten gevolge van overmacht waardoor de afnemer voor een periode van vijf achtereenvolgende dagen geen gebruik kan maken van de dienstverlening, heeft tot gevolg dat de verplichtingen tussen V-tron en afnemer over en weer zullen worden opgeschort zolang als de overmachtsituatie duurt. Indien nakoming niet meer mogelijk is, dan ontslaat de overmacht V-tron van haar verplichtingen en is zij op generlei wijze schadeplichtig. Ook als overmacht wordt aangemerkt de overmacht in het bedrijf van degene die V-tron ter uitvoering van de dienstverlening heeft aangesteld (GPRS ‘provider’, ‘internetprovider’ etc.). In geval van overmacht zal V-tron daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de afnemer.
  6. Aansprakelijkheid van V-tron blijft te allen tijde beperkt tot creditering van het aan de afnemer ter zake over het betreffende tijdvak in rekening.
  7. Bij innovatie/omzetting naar een andere ‘provider’ en/of omzeiling naar een ander technisch systeem etc. kan het voorkomen dat de dienstverlening gedurende een korte periode niet toegankelijk is. Deze tijdelijke niet toegankelijkheid geldt niet als tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door V-tron.
  8. V-tron heeft het recht een andere unit te leveren. Dit is echt alleen mogelijk indien deze dezelfde werking heeft als de unit bepaald op de voorzijde van het contract.
  9. Opschorting / ontbinding
 1. V-tron kan de dienstverlening zonder voorafgaande ingebrekestelling opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden zonder dat hieruit enige aanspraak op schadevergoeding voor de afnemer ontstaat in die gevallen dat:
 
 1. de afnemer nalaat facturen op de vervaldatum te betalen c.q. een overeengekomen automatische incasso intrekt.
 2. de afnemer inbreuk pleegt op één of meer bepalingen van de overeenkomst.
 3. het functioneren en/of de kwaliteit van de dienstverlening wordt verstoord door opzet of nalatigheid van de afnemer.
 4. de afnemer zich schuldig maakt aan onwettig gebruik op grond van deze leveringsvoorwaarden en/of de overeenkomst.
 5. bij frauduleus gebruik van de V-tron unit.
 6. de afnemer de V-tron unit en/of de SIM kaart gebruikt op een wijze die niet strookt met de bestemming ervan overeenkomstig de leveringsvoorwaarden en andere overeengekomen bepalingen, of als er onderhouds- of herstelwerkzaamheden door onbevoegden worden uitgevoerd.
  2. Bij ontbinding van de overeenkomst om één van de bovenstaande redenen is de afnemer gehouden om V-tron haar schade te vergoeden. Deze schade bestaat in ieder geval uit alle gelden die de afnemer verschuldigd was geworden, ware het volledige abonnement uitgediend. 3. V-tron behoudt zich het recht voor de overeenkomsten m.b.t. de dienstverlening te ontbinden, zonder dat zij daarvoor op enigerlei wijze schadeplichtig kan worden geacht, in gevallen dat door technische ontwikkelingen en/of omstandigheden voorzetting van de dienstverlening in de overeengekomen vorm redelijkerwijs niet meer mogelijk is.   10. Toepasselijk recht Alle overeenkomsten gesloten met V-tron worden slechts beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is, met uitsluiting van alle anderen, bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van een met V-tron gesloten overeenkomst. Deze bepaling geldt onverkort wanneer de wederpartij een buitenlandse partij betreft.